2,557,671

พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)

17,200

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนนี้ (kW)

182,282

พลังงานไฟฟ้าในวันนี้
(kWh)

15,800

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในวันนี้
(kW)

CMU SMART CITY INFORMATION

        ปัจจุบันมีคณะและส่วนงานที่ได้ทำการติดตั้งระบบ Easy Smart Meter ไปแล้วทั้งหมด 37 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 160 จุดวัด โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด จำนวน 15,800 หน่วย (kW) และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ จำนวน 182,282 หน่วย (kWh) โดยในเดือนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน 2,557,671 หน่วย (kWh)

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของแต่ละเดือน (kWh/คน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจำนวนคนทั้งหมด ระหว่างปี 2561-2563 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 45,960 คน

กราฟแท่งเปรียบเทียบข้อมูล kWh/คน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานของคณะและส่วนงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัด kWh ต่อ คน และ kWh ต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/คน ตลอดเดือนของแต่ละคณะ
ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/พท.ปรับอากาศในเดือนนี้ ของแต่ละส่วนงาน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของคณะและส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน ตามลำดับ (Ranking)

เปรียบเทียบข้อมูลกำลังใช้ไฟฟ้าของแต่ละส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน (kW)