823,033

พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)

19,680

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนนี้ (kW)

68,527

พลังงานไฟฟ้าในวันนี้
(kWh)

6,640

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในวันนี้
(kW)

902,951.19

พลังงานไฟฟ้าทดแทนเดือนนี้
สวนสัก/สวนดอก (kWh)

8,216.00

กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้เดือนนี้สวนสัก/สวนดอก(kW)

85,641.77

พลังงานไฟฟ้าทดแทนเดือนนี้
แม่เหียะ (kWh)

916.00

กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้เดือนนี้ แม่เหียะ (kW)

CMU SMART CITY INFORMATION

        ปัจจุบันมีคณะและส่วนงานที่ได้ทำการติดตั้งระบบ Easy Smart Meter ไปแล้วทั้งหมด 68 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 245 จุดวัด โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด จำนวน 6,640 หน่วย (kW) และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ จำนวน 68,527 หน่วย (kWh) โดยในเดือนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน 823,033 หน่วย (kWh)

        ซึ่งเดือนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมด 988,592.96 หน่วย (kWh) และ สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 481.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO₂e)

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของแต่ละเดือน (kWh/คน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจำนวนคนทั้งหมด ระหว่างปี 2561-2563 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 45,960 คน

กราฟแท่งเปรียบเทียบข้อมูล kWh/คน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานของคณะและส่วนงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัด kWh ต่อ คน และ kWh ต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/คน ตลอดเดือนของแต่ละคณะ
ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/พท.ปรับอากาศในเดือนนี้ ของแต่ละส่วนงาน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของคณะและส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน ตามลำดับ (Ranking)

เปรียบเทียบข้อมูลกำลังใช้ไฟฟ้าของแต่ละส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน (kW)