0

พลังงานไฟฟ้าในเดือนนี้ (kWh)

13,840

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนนี้ (kW)

0

พลังงานไฟฟ้าในวันนี้
(kWh)

0

กำลังไฟฟ้าสูงสุดในวันนี้
(kW)

902,951.19

พลังงานไฟฟ้าทดแทนเดือนนี้
สวนสัก/สวนดอก (kWh)

8,216.00

กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้เดือนนี้สวนสัก/สวนดอก(kW)

85,641.77

พลังงานไฟฟ้าทดแทนเดือนนี้
แม่เหียะ (kWh)

916.00

กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ผลิตได้เดือนนี้ แม่เหียะ (kW)

CMU SMART CITY INFORMATION

        ปัจจุบันมีคณะและส่วนงานที่ได้ทำการติดตั้งระบบ Easy Smart Meter ไปแล้วทั้งหมด 68 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 245 จุดวัด โดยขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด จำนวน 0 หน่วย (kW) และมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในวันนี้ จำนวน 0 หน่วย (kWh) โดยในเดือนนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้พลังงานไฟฟ้าไปแล้ว จำนวน 0 หน่วย (kWh)

        ซึ่งเดือนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมด 988,592.96 หน่วย (kWh) และ สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 481.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ton CO₂e)

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของแต่ละเดือน (kWh/คน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อจำนวนคนทั้งหมด ระหว่างปี 2561-2563 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบุคลากรและนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 45,960 คน

กราฟแท่งเปรียบเทียบข้อมูล kWh/คน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้พลังงานของคณะและส่วนงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัด kWh ต่อ คน และ kWh ต่อพื้นที่ปรับอากาศ

ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/คน ตลอดเดือนของแต่ละคณะ
ข้อมูลการใช้พลังงาน kWh/พท.ปรับอากาศในเดือนนี้ ของแต่ละส่วนงาน

        กราฟเปรียบเทียบการใช้กำลังพลังงานของคณะและส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน ตามลำดับ (Ranking)

เปรียบเทียบข้อมูลกำลังใช้ไฟฟ้าของแต่ละส่วนงาน ณ เวลาปัจจุบัน (kW)