ระบบคัดแยกขยะ ปี 2567 (กิโลกรัม)|Waste sorting process in 2024 (Kilogram)