ระบบคัดแยกขยะ ปี 2566 (กิโลกรัม)|Waste sorting process in 2023 (Kilogram)