สรุปข้อมูลปี 2565
Year 2022
ลำดับที่
No.
รายการ
List
จำนวน
Total
หน่วย
Unit
1
ขยะจากมช.
Waste from CMU
597.59
ตัน/ปี
ton/year
2
เศษอาหารมช.
Food waste from CMU
405.79
เมตริกตัน
metric ton
3
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้
Sorted recyclable
3.47
เมตริกตัน
metric ton
4
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากหอพัก
Sorted recyclable from dorm
13.70
เมตริกตัน
metric ton
5
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากธนาคารขยะ
Sorted recyclable from waste bank
10.65
เมตริกตัน
metric ton
6
ขยะส่งฝังกลบ
Landfill waste records
220.40
เมตริกตัน
metric ton
7
RDF-1 ที่นำเข้าสู่ระบบ
Influent RDF-1
288.55
เมตริกตัน
metric ton