สรุปข้อมูลปี 2566
Year 2023
ลำดับที่
No.
รายการ
List
จำนวน
Total
หน่วย
Unit
1
ขยะจากมช.
Waste from CMU
975.74
ตัน/ปี
ton/year
2
เศษอาหารมช.
Food waste from CMU
468.06
เมตริกตัน
metric ton
3
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้
Sorted recyclable
6.10
เมตริกตัน
metric ton
4
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากหอพัก
Sorted recyclable from dorm
23.08
เมตริกตัน
metric ton
5
ขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้จากธนาคารขยะ
Sorted recyclable from waste bank
9.23
เมตริกตัน
metric ton
6
ขยะส่งฝังกลบ
Landfill waste records
117.64
เมตริกตัน
metric ton
7
RDF-1 ที่นำเข้าสู่ระบบ
Influent RDF-1
619.70
เมตริกตัน
metric ton