ฐานข้อมูลโรงขยะและCBG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ระบบคัดแยกขยะในปี2566    ระบบคัดแยกขยะในปีนี้2567   


ศูนย์บริหารจัดการชีวมวล
Biomass Technology Center Data Log
ข้อมูลวันที่  

 


รายงานประจำวัน : 11 เมษายน 2024
Daily report : 11-04-1481

กระบวนการคัดแยกขยะ
Waste sorting process
สัดส่วนองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
Biogas composition
 
 
ขยะจากมช.
Waste from CMU
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ขยะจากแม่เหียะ
Waste from Mae-hia
0.00 กิโลกรัม
kilogram
เศษอาหารมช.
Food waste from CMU
0.00 กิโลกรัม
kilogram
เศษอาหารจากเทศบาลตำบลสุเทพ
Food waste from Suthep district
0.00 กิโลกรัม
kilogram
มูลวัวจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนคร
Cow manure from municipal slaughter house
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ชีวมวลอินทรีย์
Organic biomass
0.00 กิโลกรัม
kilogram
อื่น ๆ 1
other
0.00 กิโลกรัม
kilogram
อื่น ๆ 2
other
0.00 กิโลกรัม
kilogram

ขยะที่คัดแยกได้
Sorted goods
ขยะอันตราย
Hazadous waste
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ขวดแก้ว
Glass bottle
0.00 กิโลกรัม
kilogram
โลหะ
Metal
0.00 กิโลกรัม
kilogram
รีไซเคิลได้
Recyclable
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ขยะ 2D
2D layer
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ขยะ 3D
3D layer
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกได้
Sorted organic waste
0.00 กิโลกรัม
kilogram

กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
Biogas Production Process
อินทรีย์ที่เข้าสู่ระบบ
Influent organic
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ปริมาณน้ำใช้จากมิเตอร์
water supply count from meter
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
ชั่วโมงการทำงานของชุดสกรู
Screw feeding time count
0.00 ชั่วโมง
hours
ชั่วโมงการทำงานของปั๊มสูบน้ำเสีย
Wastewater pump time count
0.00 ชั่วโมง
hours
ตะกอนจากถังหมักแห้ง
Digestage sludge from dryferment
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ตะกอนจาก CMU hybrid
Digestage sludge from CMU hybrid
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ก๊าซชีวภาพที่คาดหวัง
Prediction Biogas
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter

การจัดการกิ่งไม้-ใบไม้
Branches-leaves management process
กิ่งไม้-ใบไม้ ที่จัดเก็บ
Branches-leaves collecting
0.00 กิโลกรัม
kilogram
เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตได้
Biomass fuel production
0.00 กิโลกรัม
kilogram
 
กระบวนการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
Biogas utilization process
สัดส่วนองค์ประกอบก๊าซชีวภาพ
Biogas composition
Dry ferment CMU hybrid
CH4 (%)
 
0.00 0.00
CO2 (%)
 
0.00 0.00
O2 (%)
 
0.00 0.00
H2S (%)
 
0.00 0.00
ก๊าซชีวภาพที่นำไปใช้ผลิต CBG
Biogas used for CBG
62.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
ปริมาณCBGที่ผลิตได้
CBG production
30.96 กิโลกรัม
kilogram
ปริมาณCBGที่ขายได้
CBG production(Sale)
634.68 บาท
Baht
ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้า
Generator time count
0.00 ชั่วโมง
hours
ชั่วโมงการเผาทิ้งก๊าซ
Flare time count
0.00 ชั่วโมง
hours
ก๊าซชีวภาพที่นำไปผลิตไฟฟ้า
Biogas used for EE generation
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
ก๊าซชีวภาพที่ถูกเผาทิ้ง
Flared Biogas
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
หน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้
Electricity production
0.00 กิโลวัตต์-ชม.
kilowatt-hour
หน่วยไฟฟ้าที่ขายได้
Electricity production(Sale)
0.00 บาท
Baht
ก๊าซชีวภาพที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
Biogas utilizated
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter

กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงขยะ
RDF process
RDF-1 ที่นำเข้าสู่ระบบ
Influent RDF-1
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ปริมาณน้ำที่ใช้ล้าง
water supply for washing
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
LPG ที่ใช้ในการผลิต
LPG used
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการผลิต
Biogas used
0.00 ลูกบาศก์เมตร
cubicmeter
RDF-3 ที่ผลิตได้
RDF-3 production
0.00 กิโลกรัม
kilogram

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล
Biodiesel process
กากไขมันจาก มช.
Grease from CMU
0.00 กิโลกรัม
kilogram
น้ำมันใช้แล้วจาก มช.
Used oil from CMU
0.00 กิโลกรัม
kilogram
กากไขมันและน้ำมันจากแหล่งอื่น
Grease-oil from other
0.00 กิโลกรัม
kilogram
ไบโอดีเซล (B-100) ที่ผลิตได้
Biodiesel (B-100) production
0.00 ลิตร
liter

กราฟแสดงข้อมูลน้ำใช้ในระบบคัดแยกขยะใน30วัน    กราฟแสดงข้อมูลน้ำใช้ในระบบคัดแยกขยะในปีนี้   


กราฟแสดงข้อมูลCBG 5 ปี    กราฟแสดงข้อมูลCBG 12 เดือน    กราฟแสดงข้อมูลCBGย้อนหลัง 30 วัน